تخم خرفه مقدار 100 گرم

117

ادویه ماهی و میگو گالری تصاویر

محصول جدید

تخم خرفه

اکنون کشف های مهمی در مورد خرفه انجام شده که توسط سازمان بهداشت جهانی لقب اکسیر جهانی (Global panacea) به آن داده شده است و متداول ترین گیاه دارویی مورد استفاده در جهان ذکر شده است

180,000 ریال

3 قلم

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تقریبا 100 گرم

تخم خرفه

خواص دارویی خرفه

• برگ و ساقه آن مسکن صفرا است و آن را قمع می کند.

• حرارت خون و کبد و معده را تسکین می دهد و برای تسکین حدت تبهای گرم و صفراوی مفید است.

• تسکین عطش و کنترل ترشح ادرار در مورد بیماری دیابت و رفع سردرد های گرم بسیار خوب است.

• خونریزی از هر عضوی را قطع می کند و همچنین برطرف کننده چرک سینه می باشد.

• برای خرد کردن سنگ مثانه و ازدیاد ترشح بول مفید است، یعنی مدر است.

• اگر برگ و ساقه آن را مانند سالاد و با سرکه بخورند برای درد کلیه بسیار نافع است.

• ضماد برگ و ساقه آن به تنهایی برای تسکین حرارت اعضا و سوختگی آتش مفید است.

• اگر بر معده و کبد گذارند برای تسکین حرارت آنها مفید است.

• اگر با حنا تهیه شود و بر کف دست و پا گذارده شود برای حرارت و پیسی های دست و پا در صورت تکرار مناسب است.

• ضماد ریشه آن برای زگیل قوی تر از ضماد گیاه است.

• اشتها را کاهش می دهد و اسراف در خوردن آن نور چشم را نقصان می دهد.

مــحصولات مرتبط